REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ „EDUKUMUS”

§ 1
PRZEDMIOT REGULACJI

1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są warunki funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem www.edukumus.pl, będącego portalem dostarczającym niezbędne narzędzia w celu świadczenia usług edukacyjnych pomiędzy Użytkownikami oraz oferującym Użytkownikom funkcje społecznościowe (zwany dalej „Portalem”). Regulamin reguluje ponadto zasady dokonywania rezerwacji i odbywania Korepetycji (w tym Pogotowia Zadaniowego), uprawnienia i obowiązki Użytkowników, a także zasady składania i oraz rozpatrywania reklamacji.
2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej www.edukumus.pl oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla Osób, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

§2
PODMIOTY ZARZĄDZAJĄCE PLATFORMĄ

1. Pomysłodawcą oraz właścicielem niniejszej Platformy jest Artur Rucki, będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkały w miejscowości Leynhac przy ulicy Le Bourg, Aparttement T4, 15600 Leynhac, Francja (dalej ,,Właściciel Portalu’’), działający i prowadzący niniejszy Portal we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku (dalej ,,FRUG/Fundacja’’).
2. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Właścicielem Portalu, a Fundacją, do zadań FRUG, związanych usługami świadczonymi na niniejszej Platformie należą:
a)rozliczenia finansowo – księgowe pomiędzy Uczniem a Korepetytorem oraz pomiędzy Korepetytorem a Właścicielem Portalu,
b)administracja i przechowywanie danych osobowych Użytkowników do celów niezbędnych do prawidłowego korzystania ze świadczonych przez Właściciela Portalu usług;
c)rozpatrywanie reklamacji Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. FRUG poza wyżej wskazanymi zadaniami pełni również dla Właściciela Portalu rolę inkubatora przedsiębiorczości, w szczególności prowadzi szkolenia na jego rzecz, jak również jest stroną umów z klientami korzystającymi z Portalu oraz stroną umów zawartych z Korepetytorami oraz innymi potencjalnymi kontrahentami współpracującymi z Właścicielem Portalu i Fundacją w związku z Portalem.
4. Pełną odpowiedzialność za prawidłowe świadczenie usług wskazanych w §4 Regulaminu, ponosi Właściciel Portalu.

§ 3
DEFINICJE

1. „Regulamin” – regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, w tym także zasady świadczenia usług między Użytkownikami przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie świadczenia, których niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. ,,Administrator Portalu/Usługodawca’’ – Właściciel Portalu, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu;
3. „Administrator danych osobowych” – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 1A, 80 – 952 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045713, NIP 584-030-45-78, REGON 190552396;
4. „Serwis/Portal” – serwis internetowy świadczący usługę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zrzeszający Uczniów, Rodziców i Korepetytorów celem internetowego świadczenia usług korepetycji między Użytkownikami, funkcjonujący pod adresem: www.edukumus.pl;
5. „Korepetycje”- dobro oferowane przez Korepetytora na rzecz Ucznia poprzez Serwis w postaci pozalekcyjnego nauczania, powtórzenia materiału, przeanalizowania nowych zagadnień edukacyjnych dla Ucznia, przygotowania pracy domowej, pomocy w rozwiązaniu zadań i pozostałych usług powiązanych z pozaszkolną edukacją Ucznia;
6. „Odpowiednie Kwalifikacje” – zweryfikowane przez Moderatora kwalifikacje Korepetytora konieczne do prawidłowego świadczenia Usług przez Korepetytora, obejmujące posiadanie przez Korepetytora wyższego wykształcenia w danej dziedzinie, zaświadczeń o ukończonych kursach, certyfikatów lub posiadanie statusu studenta lub ucznia szkoły średniej, pozostającego w trakcie nauki i posiadającego odpowiednie kwalifikacje w danej dziedzinie; potwierdzenie posiadania przez Korepetytora odpowiednich kwalifikacji i nastąpi poprzez badanie kompetencji i za pośrednictwem Serwisu, w szczególności poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem Serwisu;
7. „Lekcja”–45 – minutowe połączenie internetowe Korepetytora z Uczniem, podczas którego Korepetytor świadczy usługę Korepetycji;
8. „Usługobiorca/Użytkownik” – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych;
9. ,,Pogotowie zadaniowe’’ – odpłatna usługa umożliwiająca Uczniom lub Rodzicom, podjęcie szybkiego kontaktu z Korepetytorem w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu różnego rodzaju zadań w terminie 15 minut;
10. „Uczeń” – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 k.c., której Korepetycji za pośrednictwem Serwisu udziela Korepetytor;
11. „Rodzic” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będącą w rozumieniu art. 17 Kodeksu Cywilnego przedstawicielem ustawowym Ucznia nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych;
12. „Korepetytor” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz Odpowiednie Kwalifikacje, udzielająca Korepetycji na rzecz Ucznia;
13. „Moderator” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, którego rolą jest dbanie o Użytkowników, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących powstałych sporów, weryfikacja tożsamości i rzetelności Użytkowników oraz wykonywanie pozostałych obowiązków powstających zgodnie z bieżącym i potrzebami w zakresie obsługi Serwisu;
14. „Opłata” — należność pieniężna, którą przed udzieleniem Korepetycji lub skorzystaniem z usługi Pogotowia Zadaniowego, uiszcza Uczeń lub Rodzic za pośrednictwem Systemu Płatności;
15. „System płatności” – system umożliwiający uiszczenie Opłaty, którego właścicielem jest PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, prowadzący internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności poprzez Serwis Przelewy 24 (www.przelewy24.pl);
16. „Awaria Techniczna” – sytuacja, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu;
17. ,,bookero.pl’’ – aplikacja/system umożliwiający Korepetytorowi, Uczniowi lub Rodzicowi zarezerwowanie Lekcji (w tym także usługi Pogotowia Zadaniowego) oraz uiszczenie Opłaty.
18. ,,Google Meet’’ – platforma na której odbywa się realizacja usługi Korepetycji lub Pogotowia Zadaniowego.

§ 4
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właściciel Portalu zapewnia możliwość udzielania Korepetycji za pośrednictwem Serwisu i pozostałych dodatkowych czynności powiązanych z udzielaniem Korepetycji. Nie jest on stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.
2. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonanie i realizację Usług między Użytkownikami, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte przeprowadzenie Lekcji.
3. Moderator w ramach działania Serwisu zobowiązuje się do bieżącego reagowania i odpowiadania na wszelkie pytania i uwagi ze strony Użytkowników Serwisu, a także do przyjmowania zgłoszeń od Użytkowników dotyczących zaistniałych między Użytkownikami sporów.
4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§5
ŚWIADCZONE USŁUGI

1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu świadczy następujące usługi:
a) umożliwienie Użytkownikom dokonywania rezerwacji Lekcji oraz Pogotowia Zadaniowego;
b) techniczne umożliwienie Użytkownikom przeprowadzenia Korepetycji w formie wideokonferencji lub wirtualnej konwersacji;
c) przeprowadzenie należnych płatności za Korepetycje i usługę Pogotowie Zadaniowe za pośrednictwem Systemu Płatności, bez potrzeby dokonywania bezpośrednich płatności między Użytkownikami;
d) korzystanie z Newslettera i formularza kontaktowego;
e) umożliwienie złożenia reklamacji;
f) nadzór nad jakością usług świadczonych przez Korepetytora w zakresie i w sposób określony w Regulaminie;
g) umożliwienie Użytkownikom darmowe korzystanie i przeglądanie materiałów edukacyjnych i poradników opublikowanych na stronie Portalu;
2. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości korzystania i dostępu do określonych usług oferowanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, w tym ograniczenia Usług i przyznania pełnego dostępu wyłącznie dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki.
3. Korepetycje świadczone są przez Korepetytorów na rzecz Rodziców lub Uczniów.
4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po spełnieniu przez Użytkownika warunków, o których mowa w Regulaminie oraz które zostały zaakceptowane przez Użytkownika w momencie decyzji korzystania z usług lub później, w razie aktualizacji Regulaminu.

§6
ZASADY SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OFERT KOREPETYCJI

1. W celu rozpoczęcia procesu zmierzającego do możliwości składania ofert w Serwisie, niezbędne jest wypełnienie przez Użytkownika, który zainteresowany jest pełnieniem roli Korepetytora, kwestionariusza znajdującego się pod adresem:
https://edukumus.pl/kontakt/ lub https://docs.google.com/forms/d/1xlvU_QnXdeYgAsb6wmDFX-MmmLU-Le5nmdKLlVCnCU0/edit oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Moderatorem Serwisu.
2. Użytkownik ma możliwość złożenia oferty świadczenia Korepetycji dopiero po pozytywnym przebiegu procesu weryfikacji Odpowiednich Kwalifikacji przez Moderatora, a także po uzupełnieniu w pełni informacji w profilu Użytkownika.
3. Użytkownik zobowiązuje się podawać dane osobowe oraz informacje, dotyczące swojej dyspozycyjności, które nie wprowadzają innych osób w błąd. W szczególności dotyczy to dbałości o poprawność wprowadzonych danych oraz ich zgodność z prawdą.
4. Korepetytor podczas składania oferty świadczenia korepetycji deklaruje swoją dyspozycyjność oraz wiedzę z dziedzin nauki, których będzie nauczał.
5. Akceptacja oferty następuje poprzez złożenie przez Ucznia lub Rodzica rezerwacji terminu Korepetycji poprzez serwis ,,bookero.pl i uiszczeniu Opłaty poprzez System Płatności. Rezerwacja Lekcji może być dokonana z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
6. Złożenie i przyjęcie oferty świadczenia Korepetycji jest jednoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Po złożeniu rezerwacji, konieczne jest niezwłoczne opłacenie zarezerwowanych terminów Lekcji. Rezerwacja terminu Lekcji dokonywana jest jedynie po pozytywnym zakończeniu przetwarzania płatności. Każda nie opłacona rezerwacja, zostanie automatycznie anulowana po godzinie od daty jej rezerwacji.
8. Opłacenie przez Użytkownika Lekcji równoważne jest z rezerwacją terminu do jej realizacji.
9. W momencie zaakceptowania przez Ucznia oferty Korepetytora i uiszczenia Opłaty przez Ucznia lub Rodzica umowa jest uważana za zawartą.
10. Możliwość skorzystania usługi ,,Pogotowie zadaniowe’’ wymaga uiszczenia stosownej Opłaty poprzez System Płatności.
11. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

§7
ZASADY REALIZACJI KOREPETYCJI

1. Korepetycje odbywają się w formie wideokonferencji lub wirtualnej konwersacji poprzez aplikację Google Meet.
2. W celu skorzystania z aplikacji Google Meet niezbędne jest posiadanie konta Google.
3. Na 15 minut przed ustalonym czasem początku Lekcji, Korepetytor przesyła na adres poczty elektronicznej Ucznia lub Rodzica, link do spotkania wraz z krótką instrukcją dołączenia do spotkania. Lekcja zaczyna się zgodnie z zarezerwowanym terminem.
4. Jedna Lekcja trwa minimalnie 45 minut zegarowych i jest czasem w pełni przeznaczonym na merytoryczne przeprowadzenie Korepetycji.
5. Po upływie zarezerwowanego czasu trwania Lekcji, ulega ona zakończeniu, a Uczeń oraz Rodzic ma możliwość zgłoszenia swoich uwag Moderatorowi, co do zakresu Lekcji i jakości nauczania Korepetytora.
6. Uczeń lub Rodzic ma możliwość wystawienia oceny oraz pozostawienia opinii o Korepetytorze pod profilem danego Korepetytora, o ile korzystał wcześniej z jego usług, a treść opinii jest zgodna z prawdą.
7. Treść opinii będzie opublikowana na Portalu po zatwierdzeniu jej przez Moderatora lub Właściciela Portalu.
8. Moderator zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania opinii, w szczególności, gdy zawiera ona wulgaryzmy bądź też istnieje podejrzenie niezgodności treści opinii z prawdą.

§8
POGOTOWIE ZADANIOWIE

1. Pogotowie zadaniowe dostępne jest dla Uczniów codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00, przy czym możliwość przesyłania zadań, które mają być analizowane przez Korepetytorów obowiązuje wyłącznie do godziny 20:00.
2. Usługę Pogotowia Zadaniowego mogą świadczyć wyłącznie Korepetytorzy (osoby) będące członkami zamkniętej grupy na Facebooku działającej pod nazwą ,,POGOTOWIE ZADANIOWE EDUKUMUS’’.
3. Dokonywanie rezerwacji i opłacanie usługi Pogotowie Zadaniowe odbywa się poprzez system bookero.pl, z tym zastrzeżeniem że możliwość ta pojawia się dopiero po uzyskaniu przez Ucznia zwrotnej wiadomości mailowej z informacją o pozytywnej weryfikacji oraz informacji o dokonaniu rezerwacji i przesłaniu mu wiadomości z linkiem do opłacenia rezerwacji.
4. Uczeń chcąc skorzystać z usługi Pogotowia Zadaniowego, w pierwszej kolejności wypełnia dedykowany na Platformie formularz oraz załącza zdjęcie zadania oraz jego zwięzły opis.
5. Po przesłaniu przez Ucznia zdjęcia oraz opisu zadania, trafia ono do Korepetytorów, którzy należą do zamkniętej grupy na Facebooku działającej pod nazwą ,,POGOTOWIE ZADANIOWIE EDUKUMUS’’.
6. W terminie 30 minut od udostępnienia przez Moderatora informacji o przesłanym przez Ucznia zadaniu, Korepetytorzy podejmują decyzję o przyjęciu go do analizy. O przyznaniu zadania do realizacji konkretnemu Korepetytorowi decyduje kolejność zgłoszeń zamieszczanych przez nich(w formie komentarzy) pod postem dotyczącym konkretnego zadania.
7. Korepetytor, któremu przyznano zadanie Ucznia do realizacji, na podstawie posiadanych przez niego danych Ucznia, tj. adresu mailowego lub numeru telefonu (przesłanych mu przez Moderatora lub Administratora), przystępuje do utworzenia rezerwacji usługi Pogotowie Zadaniowe poprzez system bookero.pl. Następnie, Korepetytor przesyła dedykowany link na adres mailowy Ucznia.
8. Rezerwacja wyżej wskazanej usługi dokonywana jest według instrukcji przedstawionej na krótkim filmie instruktażowym, z którym każda osoba wyrażająca wolę bycia Korepetytorem ma obowiązek się zapoznać.
9. W przypadku, gdy weryfikacja zgłoszonego zadania zakończy się sukcesem (tj. co najmniej jeden z Korepetytorów jest dostępny w danym dniu i w danej godzinie oraz podejmie się analizy przesłanego przez Ucznia zadania), na adres mailowy Ucznia zostanie przesłana wiadomość elektroniczna o następującej treści:

,,Cześć!
Hurra! Znaleźliśmy Korepetytora, który pomoże Ci w rozwiązaniu zadania!
Za chwilę otrzymasz wiadomość mailową z rezerwacją do opłacenia. Korepetytor prześle Ci link do spotkania w terminie 15 minut od opłacenia zajęć.

Pozdrawiamy
Zespół EDUKUMUS’’

10. W przypadku, gdy weryfikacja zgłoszonego zadania okaże się negatywna (tj. żaden z Korepetytorów nie będzie dostępny w danym dniu lub w danej godzinie), na adres mailowy zostanie przesłana wiadomość elektroniczna o następującej treści:

,,Cześć!
Niestety nasi Korepetytorzy są teraz zajęci. Prosimy spróbować później.

Pozdrawiamy
Zespół EDUKUMUS’’

11. Po uzyskaniu przez Ucznia wiadomości elektronicznej z informacją o pozytywnej weryfikacji zgłoszonego zadania, Uczeń oczekuje na kolejną wiadomość mailową wraz z linkiem do rezerwacji usługi Pogotowie Zadaniowe, która zostanie przesłana przez Korepetytora mu w terminie 15 minut od momentu uzyskania informacji o pozytywnej weryfikacji. Przesłany Uczniowi link umożliwi mu dokonanie płatności za usługę poprzez System Płatności – Przelewy24.
12. Po opłaceniu przez Ucznia rezerwacji usługi Pogotowie Zadaniowe, na jego adres mailowy zostanie przesłany kolejny link, tym razem do spotkania online z Korepetytorem. Lekcja odbywa się na platformie Google Meet. Link do indywidualnego spotkania przesyłany jest przez Korepetytora w terminie 15 minut od momentu opłacenia rezerwacji przez Ucznia.
13. Po spełnieniu wszystkich powyższych kroków, Korepetytor przystępuje do spotkania z Uczniem. Spotkanie trwa maksymalnie 15 minut.
14. W przypadku, gdy spotkanie odbywające się w formie Pogotowia Zadaniowego nie doprowadzi do rozwiązania zadania przesłanego przez Ucznia, a Uczeń nadal zainteresowany jest kontynuacją pomocy w rozwiązaniu zadaniu, może on skorzystać z zaproponowanej mu przez Korepetytora dodatkowej, 45 – minutowej lekcji specjalnej. Koszt takiej lekcji specjalnej to 80,00 zł brutto. W takiej sytuacji, Korepetytor tworzy nową rezerwację poprzez system bookero.pl i przesyła na adres mailowy ucznia link do opłacenia rezerwacji. Rezerwacja dokonywana jest w sposób wskazany na krótkim filmie instruktażowym, z którym każda osoba wyrażająca wolę bycia Korepetytorem ma obowiązek się zapoznać.
15. Właściciel Portalu nie wyraża zgody na wykorzystywanie Pogotowia Zadaniowego do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz maturalnych. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie usługi Pogotowia Zadaniowego do popełnienia przez Ucznia oszustwa w trakcie rozwiązywania przez niego wszelkich innych egzaminów, sprawdzianów czy zadań wynikających z jego obowiązku szkolnego.
16. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi, jeżeli żaden Korepetytor nie będzie dostępny w danym dniu.

§9
KONSEKWENCJE NIEOBECNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW W TRAKCIE LEKCJI, ANULOWANIE I ZMIANA DATY REZERWACJI

1. Niezależnie od procesu reklamacyjnego, w przypadku nieobecności Ucznia podczas trwania Lekcji, przekraczającej ponad połowę czasu trwania Lekcji, Korepetytor może opuścić Lekcję i zachować prawo do pełnego wynagrodzenia należnego za przeprowadzenie Lekcji. W takiej sytuacji Lekcję uznaje się za prawidłowo przeprowadzoną.
2. Niezależnie od procesu reklamacyjnego, w przypadku nieobecności Korepetytora podczas trwania Lekcji, przekraczającej ponad połowę czasu trwania Lekcji, Uczeń może opuścić Lekcję i zachować prawo do otrzymania zwrotu pełnej kwoty uiszczonej za daną Lekcję, pomniejszoną o prowizję operatora Sytemu Płatności. W takiej sytuacji Lekcję uznaje się za prawidłowo przeprowadzoną.
3. Niezależnie od procesu reklamacyjnego, w przypadku spóźnienia Korepetytora ponad 15 minut, bez wcześniejszego zawiadomienia o możliwości spóźnienia i nieprzystąpienia w tym czasie do Lekcji, Uczeń ma prawo do otrzymania zwrotu pełnej kwoty uiszczonej za daną Lekcję, pomniejszoną o prowizję operatora Sytemu Płatności. W takiej sytuacji Lekcji nie uznaje się za prawidłowo przeprowadzoną.
4. Niezależnie od procesu reklamacyjnego, w przypadku spóźnienia Ucznia ponad 15 minut, bez wcześniejszego zawiadomienia o możliwości spóźnienia i nieprzystąpienia w tym czasie do Lekcji, Korepetytor może opuścić Lekcję i zachować prawo do pełnego wynagrodzenia należnego za przeprowadzenie Lekcji. W takiej sytuacji Lekcję uznaje się za prawidłowo przeprowadzoną.
5. Uczeń może anulować Lekcję maksymalnie 12 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia Lekcji z gwarancją zwrotu pełnej kwoty uiszczonej za daną Lekcję, pomniejszoną o prowizję operatora Sytemu Płatności. Anulowanie lekcji możliwe jest za pomocą naciśnięcia przycisku “anuluj rezerwację”, który znajduje się w mailu potwierdzającym rezerwację z serwisu bookero.pl. Odwołanie rezerwacji uznaje się za prawidłowe, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia odwołania rezerwacji, na adres e-mail, na który Użytkownik rezerwował Lekcję.
6. Uczeń ma możliwość zmiany terminu rezerwacji Lekcji po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem: rezerwacje@edukumus.pl, jednakże nie później niż 12 godzin przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
7. Korepetytor ma obowiązek poinformować Ucznia o odwołaniu Korepetycji nie później niż 12 godzin przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. W takim przypadku Uczeń ma prawo do wyboru innego, dostępnego tego dnia Korepetytora (świadczącego Usługę z tej samej dziedziny nauki) w celu zrealizowania Usługi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez nowego Korepetytora na przeprowadzenie Lekcji. W przeciwnym razie, Uczeń ma prawo do zwrotu pełnej kwoty uiszczonej za daną Lekcję, pomniejszoną o prowizji operatora Sytemu Płatności lub do przełożenia Lekcji z Korepetytorem na inny termin.
8. W przypadku gdy nie dojdzie do rozpoczęcia Lekcji z powodu siły wyższej, żadna ze stron nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności za powstałe z tego powodu szkody. W takiej sytuacji uznaje się, że Lekcja nie została przeprowadzona i w związku z tym Korepetytorowi nie należy się wynagrodzenie. Natomiast Uczeń ma prawo do zwrotu pełnej kwoty uiszczonej za daną Lekcję.

§10
PŁATNOŚCI, CENY I OPŁATY

1. Wszelkie płatności dokonywane za pośrednictwem Serwisu realizowane są w oparciu o System Płatności online –System Przelewy24.
2. Uczeń lub Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty niezwłocznie po przyjęciu Oferty Lekcji lub przeslaniu przez Korepetytora linku do opłacenia rezerwacji, pod rygorem anulowania rezerwacji po upływie godziny od momentu dokonania rezerwacji.
3. Rodzic lub Uczeń zobowiązani są do dokonania Opłaty korzystając wyłącznie z Systemu Płatności online –System Przelewy 24.
4. Ceny wszystkich oferowanych przez Portal usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
5. Ceny widniejące na stronie internetowej Portalu, jak również opisy i usługi stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wysokość opłat za Lekcje oraz prowizji określa szczegółowo Cennik dostępny pod adresem: https://edukumus.pl/blog/.
6. Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania dodatkowego wynagrodzenia, niż Opłata za przeprowadzenie Korepetycji, chyba że co innego wynika z Regulaminu lub Cennika.

§11
ZASADY KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW

1. Materiały udostępnione przez Korepetytora na Platformie oraz podczas Korepetycji stanowią wyłączną własność Właściciela Portalu.
2. Uczeń nie jest uprawniony do innego wykorzystywania materiałów niż w celach związanych z danymi zajęciami, w szczególności Uczeń nie jest uprawniony do:
a) nieodpłatanego i/lub odpłatnego przekazywania materiałów podmiotom trzecim;
b) udostępniania materiałów w środkach masowego przekazu,
c) przechowywania materiałów, przerabiania
d) Podejmowania jakichkolwiek innych działań naruszających prawa autorskie lub inne przepisy prawa.
3. W przypadku dokonania naruszeń, o których mowa w ust. 1 wyżej oraz naruszenia obowiązków, o których mowa w §11 osoba dokonująca naruszenia będzie ponosić odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

§12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w trakcie korzystania z Portalu podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Administrator Ochrony Danych Osobowych oświadcza, że dane osobowe podane przez Użytkowników niezbędne do prawidłowego korzystania z Portalu będą przetwarzane przez niego zgodnie z Polityką Prywatności.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

§13
ZASTRZEŻENIA PRAWNE I AWARIE TECHNICZNE

1. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia Korepetycji przez Korepetytora na rzecz Ucznia lub Rodzica. Jednakże, w przypadku naruszania przez Użytkowników przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Właściciel Portalu dołoży należytej staranności w celu zapobieżenia takich naruszeń w przyszłości, a w razie potrzeby będzie starał się pośredniczyć w rozwiązaniu powstałych sporów.
2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem Serwisu, w tym także za umieszczone w nim treści oraz treści umieszczone przez Użytkowników w ramach oferowania, akceptacji, prowadzenia i oceny Korepetycji.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją działalność prowadzoną w ramach Serwisu, w tym za szkody wyrządzone innym Użytkownikom lub osobom trzecim, wynikających z naruszenia przepisów prawa, umowy i Regulaminu.
4. Właściciel Portalu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku zaistnienia Awarii Technicznej dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki zaistniałego zdarzenia.
5. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia Awarii Technicznej. Usługodawca zobowiązuje się, aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.
6. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za Awarie Techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, działaniem Użytkowników lub ingerencją osób trzecich.
7. W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej, która uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie Lekcji i złożenia reklamacji zgodnie z §13 Regulaminu, Użytkownicy biorący udział w Lekcji będą uprawnieni do ustalenia innego terminu przeprowadzenia Lekcji bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub opłat.
8. Jakakolwiek inna odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu Awarii Technicznych zostaje wyłączona.

§14
WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Aby móc bez zakłóceń korzystać z Portalu i dostępnych na nim usług, Użytkownik zobowiązany jest korzystać z końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego minimalne wymagania techniczne:
a) połączenie z Internetem o prędkości co najmniej 3.2Mb/s;
b) preferowana przeglądarka: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge;
c) procesor: Intel Pentium 4 lub nowszy;
d) pamięć operacyjna: 2GB RAM;
e) karta graficzna: zintegrowana lub posiadająca co najmniej 512MB pamięci;
f) karta dźwiękowa: zintegrowana;
g) preferowany system operacyjny: Windows 7 lub nowszy.
2. Komfortowe wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę to:
a) połączenie z Internetem o prędkości 10Mb/s;
b) preferowana przeglądarka: Chrome;
c) wtyczki do przeglądarki: Java/Flash;
d) procesor: Intel Pentium Gold G6500 lub nowszy;
e) pamięć operacyjna: 4GB RAM;
f) grafika: lub posiadająca co najmniej 2GB pamięci;
g) karta dźwiękowa: zintegrowana;
h) preferowany system operacyjny: Windows.
3. W przypadku wersji mobilnej Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest korzystać z końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego co najmniej następujące warunki techniczne:
a) połączenie z Internetem o prędkości co najmniej 3.2Mb/s;
b) posiadanie przeglądarkę Chrome lub Firefox;
c) pamięć operacyjna: 2GB RAM;
d) Preferowany system operacyjny: Android, lub IOS z odpowiednimi przeglądarkami
4. Użytkownik może próbować korzystać z Portalu za pomocą urządzeń niespełniających wyżej wymienionych standardów, lecz Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy, zakłócenia lub inne niedogodności.

§15
REKLAMACJE

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz przypadki nieprawidłowego wykonania usług, mogą być zgłaszane przez Użytkowników poprzez przesłanie zgłoszenia na adres:reklamacje@edukumus.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) imię i nazwisko Użytkownika;
b) adres poczty elektronicznej Użytkownika;
c) numer telefonu;
d) przedmiot reklamacji;
e) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
f) oczekiwania Użytkownika.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w § 15 ust. 2, Administrator Portalu wyznaczy Użytkownikowi 7 – dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.
4. Odpowiedź na reklamację kierowana jest na adres wskazany w zgłoszeniu.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz Administratora Portalu.
2. Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
3. Administrator Portalu oświadcza, że jest uprawniony do zmiany treści postanowień Regulaminu.
4. Administrator Portalu zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Administratora Portalu przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
5. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie spory wynikłe między Właścicielem Portalu a Użytkownikami związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie poddają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Gdańsku, z wyłączeniem sytuacji, gdy Użytkownikiem jest konsumentem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Zagadnienia wstępne

1. Niniejsza polityka prywatności prezentuje sposób operowania danymi osobowymi Użytkowników strony internetowej pod adresem www.edukumus.pl (dalej nazywana Portalem).
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 1A, 80 – 309 Gdańsk, KRS: 0000045713,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045713, NIP 584-030-45-78, REGON 190552396; dalej zwana ,,ADO’’.
3. Zgodnie z treścią Polityki Prywatności, ADO jest podmiotem przetwarzającym i zarządzającym danymi w celach wyszczególnionych w poszczególnych zgodach.
4. Za Użytkownika uznawany jest każdy podmiot odwiedzający strony Portalu lub użytkujący usługi oferowane za pośrednictwem Portalu, który udostępnia dane osobowe.
5. Portal zbiera dane Użytkownika i informacje na temat jego aktywności związanych z używaniem Portalu w następujące sposoby:
a) kolekcjonowanie danych wprowadzonych przez Użytkownika poprzez dostępne na Portalu formularze;
b) wykorzystywanie plików cookies, zapisanych na posiadającym dostęp do Internetu urządzeniu Użytkownika;
c) rejestrowanie aktywności Użytkownika na Portalu;
d) sporadyczne analizowanie przebiegu Korepetycji i zagadnień naukowych realizowanych podczas ich trwania;
e) analizowanie rodzaju urządzeń i oprogramowania użytkowanego podczas korzystania z Portalu;
f) analizowanie zachowań Użytkowników w kontekście zamawiania usług.

§2 Informacje podane dobrowolnie

1. Wprowadzone do obecnych na Portalu formularzy danych skutkuje ich zebraniem przez ADO. Użytkownik podaje te dane dobrowolnie.
2. Portal może kolekcjonować dane dotyczące parametrów połączenia.
3. Podane przez Użytkownika informacje będą wykorzystywane w celu poprawnego dostarczenia usług dostępnych za pośrednictwem Portalu. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w celach wyszczególnionych w zebranych przez ADO zgodach.
4. Jeśli podane przez Użytkownika informacje będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ADO będzie postępował zgodnie z treścią tych przepisów oraz dopełni wszelkich obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przetwarzania i zabezpieczania informacji tego typu.

§3. Pliki cookies

1. Portal wykorzystuje pliki „cookies”.
2. Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
3. Administrator Portalu jest podmiotem zamieszczającym oraz uzyskującym dojście do plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystuje się w celu:
a) tworzenia statystyk o sposobie korzystania Użytkowników z Portalu;
b) utrzymania sesji logowania Użytkownika;
c) zapamiętania twojej decyzji odnośnie wykorzystywania plików cookies;
d) zapewniają prawidłowe wyświetlanie treści w serwisie, np. w zależności od wykorzystywanego urządzenia;
e) zapamiętania decyzji podjętej w ramach strony, np. koszyk lub indywidualne ustawienia i preferencje użytkownika;
f) zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej np. filtry antyspamowe.
5. Działanie Portalu wiąże się z obecnością dwóch typów plików cookies: „sesyjnych” – tymczasowych, obecnych na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia korzystania z Portalu oraz „stałych” – obecnych na urządzeniu Użytkownika przez czas zgodny z parametrami plików cookies lub do momentu zlikwidowania ich obecności przez Użytkownika.
6. Rodzaje zbieranych danych:
a) adres IP urządzenia z którego korzysta Użytkownik;
b) typ urządzenia;
c) czas przebywania na Portalu;
d) czynności podjęte na Portalu;
e) lokalizację z której dokonywane jest połączenie.
7. Dane wysyłane innym podmiotom:
a) adres IP urządzenia z którego korzysta Użytkownik;
b) typ urządzenia;
c) czas przebywania na stronie;
d) czynności podjęte na stronie;
e) lokalizację z której dokonywane jest połączenie.
8. Przeglądarka internetowa umożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, W przypadku chęci zmiany preferencji możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej.
9. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. W przypadku braku zmian w ustawieniach przyjmuje się, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie wymaganych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
10. Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:
a) Firefox;
b) Chrome;
c) Microsoft Edge;
d) Opera;
e) Safari.
11. Dezaktywacja stosowania plików cookies przez Użytkownika może negatywnie wpłynąć na działanie Portalu.
12. Pliki cookies obecne w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą mieć swój użytek w działaniach dotyczących spersonalizowanych reklam i działań marketingowych. Działania te przeprowadzane są przez serwisy reklamowe pozostające we współpracy z Administratorem.

§4. Informacje zbierane automatycznie

1. Część zebranych informacji dotyczących Użytkowników jest gromadzona w warstwie serwerowej i ma swój udział wyłącznie w aktywnościach związanych z zarządzaniem serwisem.
2. Identyfikacja przeglądanych zawartości Portalu odbywa się poprzez adresy URL. Dodatkowo zapisywane mogą być:
a) czas dojścia zapytania i odesłania odpowiedzi;
b) nazwa stacji Użytkownika;
c) informacja o błędach obecnych podczas protokołowania http;
d) adres IP Użytkownika;
e) informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika.

§5. Bezpieczeństwo informacji

1. ADO dołoży wszelkich starań do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń zebranych informacji przed zdarzeniami takimi jak ich zniszczenie, zmiana, kradzież bądź ujawnienie i zastosuje celowe środki mające zapewnić ochronę danych osobowych przed zniszczeniem i utraceniem oraz przed innymi niezgodnymi z przepisami prawa formami przetwarzania danych.
2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako Ustawa) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
3. Komplet danych kolekcjonowanych przez Portal jest chroniony, co ma na celu zabezpieczenie informacji przed osobami nieupoważnionymi i ich nieupoważnionym przetwarzaniem.

§6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników poprzez Portal w rozumieniu przepisów Ustawy oraz RODO jest Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 1A, 80 – 309 Gdańsk, KRS: 0000045713,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045713, NIP 584-030-45-78, REGON 190552396.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych dla celu realizacji usług jest art. 6 ust. 1 pkt. b, c i f) RODO; w przypadku przetwarzania danych osobowych dla innych celów, podstawą przetwarzania będzie zgoda osoby, której dane dotyczą –art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
3. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może skutkować niemożnością świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.

§7. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:
a) związku z usługami świadczonymi za Portalu, polegającymi na dostarczaniu kursów i zajęć edukacyjnych tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b RODO), dane Użytkownika będą przechowywane do czasu wykonania umowy;
b) w celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Właściciela Portalu, będących jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu;
c) w celu wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
I. art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
II. art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
d) w celu dostosowania treści marketingowych, w zależności od miejsca położenia co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
2. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń;
a) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń;
b) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług i polepszenia ich jakości, za pośrednictwem monitorowania działań użytkowników co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń;
c) w przypadku wyrażenia zgody, dane Użytkownika będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). RODO) Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

§8 Udostępnienie danych innym podmiotom

1. ADO zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim z wyłączeniem przypadków, w których Użytkownik wyrazi na to zgodę, udostępnienie danych będzie niezbędne w celu realizacji usług na rzecz Użytkownika bądź Administrator będzie prawnie zobligowany do udostępnienia danych przez przepisy obowiązującego prawa.
2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody od Użytkownika ADO będzie miał możliwość udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom, z którymi Administrator Portalu nawiązał współpracę, do wykorzystania w celach marketingowych.
3. ADO przewiduje powierzenie danych Użytkownika podmiotom zewnętrznym w rozumieniu art. 31 Ustawy i art. 28 RODO. Powierzenie danych będzie dotyczyło ich przetwarzania na rzecz i zlecenie Administratora Portalu. Dane mogą zostać powierzone następującym grupom podmiotów:
a) świadczącym usługi informatyczne;
b) świadczącym usługi hostingu;
c) świadczącym usługi księgowo-rachunkowe (biura rachunkowe);
d) świadczącym usługi dostarczania korespondencji;
e) świadczącym usługi marketingowe;
f) świadczącym usługi przetwarzania płatności;
g) świadczącym usługi prawne.
4. ADO w sytuacji powierzenia danych osobowych podmiotom zewnętrznym dokona wszelkich starań, aby zapewnić przetwarzanie danych przez podmioty zewnętrzne przetwarzanie danych zgodnych ze standardami Administratora i obowiązujących przepisów prawa.

§9 Uprawnienia Użytkownika

1. W sytuacji, gdy Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
2. Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych (art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 RODO);
c) prawo do usunięcia danych osobowych z systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać jego dane, może on żądać, ich usunięcia (art. 17 RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli posiadane przez Administratora dane na temat Użytkownika są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub gdy Użytkownik nie chce, aby były one usunięte, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych – przechowywane dane Użytkownika, mogą być na jego zlecenie przesłane bezpośrednio innemu podmiotowi; uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy posiadane przez Administratora dane Użytkownika będą w formacie elektronicznym (art. 20 RODO);
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody (art. 7 ust. 3 RODO); Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:frug@ug.edu.pl
g) prawo do sprzeciwu – Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 21 RODO);
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w opinii Użytkownika przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
3. Dane osobowe będą przez Administratora przechowywane tak długo, jak będzie to potrzebne do realizacji usług na rzecz Użytkownika. W przypadku wymogów prawnych bądź zezwolenia na przechowywanie danych przez dłuższy czas, zostanie to poczynione.
4. Profilowanie danych osobowych Użytkownika będzie miało miejsce dopiero po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na profilowanie.

§10 Kontakt

1. Użytkownikowi udostępnia się możliwość kontaktu z ADO, w tym możliwość zgłaszania reklamacji.
2. ADO może wysyłać Użytkownikowi wiadomości dotyczące działalności serwisu.
3. Kontakt realizowany jest przez kanały kontaktu dobrowolnie podane przez Użytkownika.
4. W przypadku pytań dotyczących zasad zachowania poufności oraz sposobu postępowania z danymi Użytkownika prosimy o kontakt na adres e-mail: frug@ug.edu.pl